PROCESNÍ ANALÝZA STAVU NEMOVITOSTI

Analýzou stavu nemovitostí detekujeme rizika a příležitosti vyplívající z provozu nemovitosti. 

Přínosem analýzy je zhodnocení optimálního nastavení evidence, vhodné datové základny, nastavení efektivních procesů FM, jejich kontroly a řízení. 

Z pohledu datové základny se věnuje analýza smluvním vztahům s poskytovateli FM služeb (zejména oblasti: energie, technická údržba, revize, úklid a bezpečnost), posouzení souladu plnění služeb vůči smluvnímu závazku, a to minimálně v detailu míra plnění (skutečnost x smlouva), mechanismy na kontrolu kvality plnění (skutečnosti) a nástrojů ovlivňující celkovou cenu ve vztahu k dosahované kvalitě plnění a jejich využívání v praxi. Posuzujeme rovněž soulad rozsahu a termínového plnění služeb vzhledem k aktuálním legislativním požadavkům (kontroly, revize prohlídky apod.). 

Analýza obsahuje návrhy způsobu s doporučením na odstranění vybraných rizik a řešení automatizace reportingů. V neposlední řadě realizujeme analýzu způsobu řízení poskytovaných služeb, posouzení rozsahu personálního zajištění správy budovy s ohledem na rozsah služeb ze strany poskytovatelů služeb a shrnutí nedostatků a návrh nápravných (optimalizačních) opatření. Definujeme základních úskalí pro případ výměny poskytovatele FM služeb. Vyhodnotíme rovněž komplexní rizika stávajícího systému správy majetku a identifikujeme potenciál možných úspor.

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ